Gunnebo är ett privatägt företag som tillsammans med dotterföretag bedriver verksamhet inom
 Bygg och Fastighetsutveckling.

 Inom gruppen finns en månghistorisk byggkompetens i en ny sammanvävd kostym.

 Gunnebosfären har arbetat med projektutveckling av bostäder i 30 år. 
 Vi bygger företrädesvis hyreshus i mindre orter.

 Gunnebo besitter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och
 planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

 Gunnebo har lång erfarenhet av att behärska helheten på ett värdeskapande sätt, inte minst
 genom en nära kontakt med slutkunder. Vi arbetar med ett övergripande ledningssystem,
 framtaget för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i alla projekt.

14 % Fast ränta

Vad är då fördelarna med att investera i hyreslägenheter?

Fördelarna med att investera i hyreslägenheter är många. 
Det är en investering i en befintlig tillgång, husen står där de står och har redan hyresgäster. 
Modellen är också den enklaste möjliga att förstå: Hyresgästerna betalar hyra och hyresvärden står för underhåll. 
Som investerare behöver du inte heller sätta dig in den dagliga skötseln av fastigheterna men kan
ändå få en god avkastning på avsatt kapital.

“Man får inte glömma att det också finns en samhällsnytta med investeringen. Genom att
bolagen tar in externt kapital från Tessins medlemmar får de finansiella resurser att investera i
fler byggprojekt och bostäder. Om fler investerar i hyreslägenheter ökar dessutom efterfrågan
på att bygga fler”, säger Jonas Björkman på Tessin.

Boverket har beräknat att det behövs byggas cirka 700 000 nya bostäder fram till 2025.Vi
hoppas så klart Du är med och investerar bort bostadsbristen i Sverige.

Varför kan vi ge en hög avkastning?
Gunnebo bygger sina fastigheter med stöd i boverkets garantier (BKN Garantier) samt enligt de
normer som krävs för att få investeringsstimulansbidrag om 5300 kronor per m2.

Investeringsstimulansbidraget betalas först ur när fastigheterna är slutbesiktade. Till dess så
behövs det rörelsekapital för produktion. 

Kapitalbehovet täcks till stora delar genom banklån och eget kapital, dock inte allt. 
Mellan 10-15 % saknas bör full finansiering till projektet. 
Dessa 10-15 % finansierar vi via private placement. 
Pengarna återbetalas när investeringsstimulansbidraget betalas ut.

Sammanfattningsvis så kan vi betala 14 % för privateplacement för att det är en kort
finansiering och för att det är en mindre del utav det totala kapitalbehovet.

Investeringar genom Lån är typiskt sett beroende av att det underliggande fastighetsprojektet går planenligt för att investeringen ska falla ut och ge den avkastning som utlovats. 
Projektägarna kan exempelvis sakna de finansiella förutsättningarna för att hantera större avvikelser, fördyrningar, förseningar etc. 
Eventuella utställda säkerheter är ingen garanti för att investeraren återfår sitt investerade kapital samt avkastning. 
Investeraren bör vara medveten om att hela investeringen kan gå förlorad.

Vår finansiella process

 
 

Vår affärsmodell

 
 
 
 

Kreditgaranti från Boverket

Sverige behöver fler bostäder. Boverkets Kreditgaranti kan var ett verktyg för
att öka tryggheten vid finansieringen. Garantin finns för att underlätta för både
byggherrar och bankerna att komma igång med nya projekt.

      ✓ Kreditgaranti från Boverket kan enklast beskrivas som en försäkring. Den ger ett skydd mot
          kreditförluster och minskar också behovet av egen kapitalinsats eller topplån för den som vill
          bygga.
      ✓ Kreditgarantier kan lämnas för lån upp till 90 procent av marknadsvärdet som Boverket
          bedömer utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden.
      ✓ Boverket kan göra en preliminär bedömning av möjligheten att teckna en garanti redan innan
          ett projekt har börjat byggas.

Kreditgarantin innebär en rad olika fördelar och möjligheter. För mindre
byggherrar, och nystartade verksamheter, kan kreditgarantin ibland vara en
förutsättning för att få finansiering över huvud taget.

Bostadsbyggande kostar mycket pengar och kapital binds upp under lång tid. 
Det här kan vara ett problem, inte minst för mindre eller medelstora byggherrar. 

Att bevisa lönsamhet i ett projekt är tidskrävande och banker vare sig vill, eller får, ta för stora risker. 
Så för att sänka trösklarna inom byggsektorn finns kreditgaranti från Boverket.

När bankerna tecknar statliga garantier för lånen så sänks ribban för deras kapitaltäckningskrav. Med en
statlig kreditgaranti öppnas därför nya möjligheter upp. (Källa Boverket 2017)

Gunnebo har för närvarande inom sina projekt 104 000 MSEK i beviljade
kreditgarantier.

Investeringsstöd

till hyresbostäder och bostäder för studerande

Syftet med stödet är att det ska byggas fler hyresrätter och bostäder för studerande. 
Bostäderna ska ha rimliga boendekostnader och ha lägre energianvändning än vad som gäller för övrig
nyproduktion enligt Boverkets byggregler.
Stödet får lämnas för:
      ✓ hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.
      ✓ bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet,
          högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.
      ✓ hyresrätter i en kommun som inte har befolkningstillväxt, om det finns brist på en viss typ
          av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

Stödet ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. 
Tillbyggnaden eller ombyggnaden kan avse hela byggnaden eller en del av den.

Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är
hyresrätt.

Hur beräknas stödet?

Stöd lämnas med ett visst belopp per kvadratmeter boarea (BOA). 
Det finns tre olika stödnivåer beroende på vilken region fastigheten ligger i.
Hyresbostäder

      ✓ 6 600 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
      ✓ 5 300 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och
         Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning och i
         regionen övriga stora kommuner.
      ✓ 3 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen övriga landet. (Källa Boverket 2017)

Gunnebo har bra projekt som uppfyller kriterierna för investeringsstöd.
Gunnebo har ansökt och fått beviljat ett belopp om 9 200 000 till projektet i
Örby Kinna.
Beloppet är på 5 300 kr m2 med tillägg för energismarta lösningar.

Vår Styrelse

20171201_121017

Byggmästare Micael Andreasson

Micael har varit delaktig i bygg och fastighetsprojekt i hela Europa i över 40 år och har även varit med om att ha tagit flera bolag till börsen.

20171201_120349

Civilekonom Ann Sparryttare

Ann har arbetat med finans och ekonomi inom bygg och fastigheter i 25 år. Verksam som styrelseproffs.

20171201_121141

Marknadsdirektör Thomas Johansson

Thomas har en bakgrund inom säkerhetsbranschen sedan 30 år och har en ledande position i ett av världens största globala företag.