VI SKAPAR TILLVÄXT I SVERIGE

KORT BINDNINGTID! 12-24 MÅNADER
10-14% FAST RÄNTA

Vi utvärderar våra projekt med intern kompetens

Vi på Obligentia har mångårig erfarenhet av företagande. Vi har erfarenheter inom de flesta branscher och när vår kunskap inte räcker till använder vi oss av vårt stora nätverk. Våra projekt är väl genomlysta och vi tror att projekten har stora möjligheter att leverera avkastning till våra investerare. För oss på Obligentia är inte ett kreditbetyg det viktigaste utan erfarenhet av nyckelpersonal och ett projekt som är hållbart är viktigare för oss.

– Du vill ha en högre ränta än vad du får hos bankerna idag och är beredd att binda en del av ditt kapital under en kortare period.

– Du vill ha lägre risker än på börsen är trött på oskäliga fondavgifterna.

– Du vill tillsammans med oss och andra lånetagare skapa tillväxt i Sverige.

Vår ränta beror på ett flertal faktorer. Normalt sett säger man att ränta är priset på risk. Projekten som annonseras hos Obligentia ägs av bolag som generellt sett får nej hos banken. Vanligtvis beror det på att bolaget är ungt, att bolaget är en mindre känd entreprenör och att bolaget har ett lägre eget kapital. I dagsläget kräver Banken högre säkerheter, framför allt efter införandet av Basel 3 reglerna som togs fram efter finanskrisen 2008-2009. En av effekterna är att banken idag måste ställa högre krav vid utlåning. Det innebär att ett projekt som tidigare kunde finansieras till exempelvis 80% idag endast finansieras till 50%. Detta gör det svårt för bolagen att finansiera sina idéer. Detta leder till att många goda idéer och projekt aldrig blir av.

För bolag med bra projekt så är det värt den höga räntan eftersom bolaget växer sig starkare och kan göra fler projekt på kortare tid där företagen och investerarna delar på vinsten och skapar tillväxt i Sverige.

På vår sida tillkommer det inga avgifter, det kapital som man investerar går fullt ut till projektet. Våran sida finansieras genom en annonskostnad för projektägaren. Vi erbjuder inga finansiella tjänster utan erbjuder endast en annonsplattform för företag att visa upp sig.

Lånebaserad crowdfunding innebär att flera långivare tillsammans lånar ut kapital till företaget som söker finansiering. Lånet regleras av ett bindande avtal som anger räntan, den underliggande säkerheten och lånets löptid.

Vid aktiebaserad crowdfunding reglerar avtalet ägarförhållandet genom aktier och oftast utgår ingen ränta och säkerheten är motsvarande den för vilken aktieägare som helst.
Vid lånebaserad crowdfunding är fastighetsutvecklaren skyldig att betala tillbaka investeringen inklusive full ränta inom den angivna tidsperioden. Säkerheten anses normalt därför vara betydligt högre vid lånebaserad crowdfunding gentemot aktiebaserad. Lånat kapital har högre prioritet än aktier när det kommer till konkurs. Långivare går alltid före aktieägare i händelse av inställda betalningar alternativt konkurs.

Ofta måste alla företag som annonserar på plattformen måste också lämna säkerhet i form av olika panter såsom till exempel aktiepant i fastighetsägande bolag eller direktpant i fastigheten. Det betyder att om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan fastigheten komma säljas och intäkterna användas till att i första hand återbetala långivarna.
Eventuellt resterande kapital går till aktieägarna. 

Riskerna varierar och det är upp till dig som långivare att själv bilda dig en uppfattning om hur stora dessa kan vara.

Konkurs
Allt kan hända och även det mest seriösa företaget med de bästa intentionerna kan råka ut för oförutsedda händelser, därav den höga räntan. På grund av detta görs en ordentlig genomlysning av bolagen som söker annonsera sina projekt på plattformen. Det tas dessutom ut goda säkerheter genom panter och garantier. I händelse av konkurs är långivarna bättre skyddade än aktieägare men det finns aldrig någon garanti för att du som långivare kommer få hela ditt utlånade kapital tillbaka. Därför är det också viktigt att du sprider dina risker i flera projekt.

Marknadsrisk
Marknaden går upp och ned och påverkar normalt sett värdet på projektet och därmed också säkerheten. Ha alltid detta i åtanke när du vill låna ut kapital och vad din riskvillighet är med ditt kapital. Ett redan utsålt projekt har normalt sett mindre risk än ett projekt som kanske kommer säljas under andra marknadsförutsättningar framöver.

Ingen insättningsgaranti
Kapital som lånas ut genom direktavtal med fastighetsbolagen är inte skyddat av insättningsgarantin.

Säkerställda lån
För att minimera risken att du som långivare inte får tillbaka hela ditt kapital ställs krav på goda säkerheter som exempelvis pant och borgensåtagande för det utlånade kapitalet. Säkerhet är aldrig samma sak som garanti men det anses generellt vara betydligt säkrare att låna ut kapital gentemot ett aktieköp i samma bolag.

Begränsad belåningsgrad
I normala fall rekommenderas en så låg belåningsgrad som möjligt för att minska riskerna för långivarna vilket i vissa fall kan leda till en lägre ränta. Den normala belåningsgraden för projekt som annonserar på portalen är 85 procent.

Nystartade bolag
Bolagen är ofta relativt nystartade vilket inte är ovanligt. Moderbolag sätter ofta upp ett nytt bolag för varje projekt, bland annat för att det är enklare att sälja fastigheter i bolagsform. Detta leder till begränsad historik om bolaget bakom projektet. På grund av den ofta begränsade historiken är det ibland svårt att bedöma ledningens kompetens och erfarenhet om de inte kan lämna referensobjekt sedan tidigare.

När ett företag ansöker om att få annonsera på plattformen görs en så kallad due diligence. I den bakgrundskontrollen kontrolleras allt från fastigheten som sådan om den är befintlig eller mark, bygglov, detaljplan mm om det är ett projekt.

Förutom en bakgrundskontroll av styrelse, ledning och ägare så görs även intervjuer gällande bolagsdrift, erfarenhet, tidigare projekterfarenhet mm. Vid behov anlitas externa konsulter för värdering av projektet. Utöver detta bedöms marknaden, värdet och möjlighet att sälja objektet/objekten inom utlovad tid tillsammans med erfarna fastighetsmäklare som har god lokalkännedom.

Årsränta: 12 – 14 %
Löptid: 6 – 24 månader
Räntebetalningar: Inga, upplupen ränta erhålls på slutdagen
Återbetalning: Lån, amorteringsfritt (all ränta på slutdagen)

På grund av risken krävs det ofta av bolagen som vill annonsera att de lämnar pant i projekten. Är det befintliga fastigheter så är det ofta pant i dessa fastigheter antingen direkt eller genom aktiepant i fastighetsägande bolaget. I vissa fall lämnas det även moderbolagsborgen gentemot långivarna.
Pant i en fastighet som ägs av ett mindre nystartat bolag är självklart värt lika mycket som panten i en fastighet som ägs av ett väletablerat bolag, vilket är något som många missar.

Minsta lånebelopp varierar men är normalt från 25tkr och uppåt. 

– Förvärv
– Ombildning
– Förädling
– Nybyggnation
– Maskinköp
– Refinansiering

Visa/dölj innehåll